akademiaswinkiskarbonki.pl
ekonomia dla każdego

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Za pośrednictwem strony kreatywka.pl możliwy jest zakup programów, konspektów i scenariuszy zajęć dla małych dzieci na zasadach licencji.

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Kreatywka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, adres do korespondencji ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533630, NIP 7831719424, REGON 360228514, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 6.000,00 zł z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail bok@kreatywka.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Serwis – strona  funkcjonująca pod adresem internetowym www.kreatywka.pl

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu programów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Programy – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu. Program przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Programu.

4) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży,

5) Sprzedawca – Kreatywka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, adres do korespondencji ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533630, NIP 7831719424, REGON 360228514, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 6.000,00 zł

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Programu.

§ 2 Zakup Programu

1. Zakupu Programu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik może dokonać zakupu Programu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Programu w różnych cenach. Podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien albo złożyć zamówienie poprzez dokonanie przelewu na konto Sprzedawcy, albo przesłać maila na adres bok@kreatywka.pl celem kontaktu ze Sprzedawcą.

4. Dostępne metody płatności to zwykły przelew na konto Sprzedawcy.

5. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Programu.

6. Zakupiony przez Użytkownika Program dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony wskazanej przez Sprzedawcę oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Programu oraz dostęp do systemu odsłuchu melodii.

§ 3 Korzystanie z Programu

1. Program stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Programu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Program, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem bok@kreatywka.pl

4. Jeśli charakter Program tego wymaga Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Program. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Programu. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Programu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Programu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Program wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Programu lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. bok@kreatywka.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://kreatywka.pl/artykul/polityka-prywatnosci/

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Programu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.