akademiaswinkiskarbonki.pl
ekonomia dla każdego

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kreatywka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, NIP: 7831719424 („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres bok@kreatywka.pl  lub pisemnie na adres: Kreatywka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy Administratora, którym Administrator zlecił lub zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, a także pracownicy i współpracownicy Administratora, przy pomocy których Administrator wykonuje działalność gospodarczą. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty będzie się odbywać na podstawie umowy z Administratorem, bądź też upoważnienia od Administratora, i zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe:

5. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

7. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 6 powyżej należy skontaktować się z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt 1 powyżej.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z produktów i usług Administratora, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.

10. Administrator zobowiązany jest do dokonywania przeglądu polityki prywatności, o której mowa w pkt 10 powyżej i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator ma również prawo zmiany polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Administrator przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie polityki prywatności), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

Polityk prywatności (cookies)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Kreatywka (dalej „Serwis Kreatywka”) jest Kreatywka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, adres e-mail bok@kreatywka.pl, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533630, NIP 7831719424, REGON 360228514, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 6.000,00 zł (zwana dalej: „Administratorem”).

§ 2. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z Serwisu Kreatywka (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”), w szczególności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i w związku z tym przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu Kreatywka z pełnym uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

§ 3. W związku z powyższym Administrator publikuje niniejszą Politykę prywatności, wyjaśniającą zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników Serwisu Kreatywka. Polityka prywatności nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Serwisu Kreatywka a zatem ma dla nich charakter informacyjny.

II. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 4. Cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynika każdorazowo z działań podejmowanych przez Użytkownika Serwisu Kreatywka a ich podanie może być niezbędne do zapisania się na zajęcia za pośrednictwem Serwisu Kreatywka lub ubiegania się o bycie instruktorem lub franchisingobiorcą za pośrednictwem Serwisu Kreatywka (przy czym zawarcie i realizacja umowy o uczestnictwo w zajęciach Kreatywki, o bycie instruktorem lub franchisingobiorcą nie odbywa się z wykorzystaniem Serwisu Kreatywka co oznacza, że zawarcie umowy następuje w formie pisemnej przy jednoczesnej obecności obu stron). Każdorazowo zakres danych niezbędnych do zapisania się na zajęcia, ubiegania się o bycie instruktorem lub franchisingobiorcą, wskazany jest na stronie Serwisu Kreatywka.

§ 5. W ramach Serwisu Kreatywka możliwe są następujące cele zbierania przez Administratora danych osobowych Użytkowników:

§ 6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Serwisu Kreatywka:

§ 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

III. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

§ 8. Pliki Cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie itd.) korzystającego z Serwisu Kreatywka. Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć m.in. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

§ 9. Dane zawarte w plikach Cookies Administrator może przetwarzać w celu:

§ 10. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie akceptują zapisywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika tak, aby blokowały automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowały o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową i nie usuwanie ich z dysku. Dokonane przez Użytkownika ograniczenia w stosowaniu plików Cookies lub ich wyłączenie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Kreatywka.

§ 11. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są niezmiernie ważne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis Kreatywka  – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

§ 12. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz na poniższych stronach:

§ 13. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Kreatywka (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Kreatywka. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Użytkowników odwiedzających Serwis Kreatywka. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do zapisania się na zajęcia, ubiegania się o bycie instruktorem lub franchisingobiorcą Administratora tj. w zakresie wskazanym w Serwisie Kreatywka, skutkuje brakiem możliwości odpowiednio zapisania się Użytkownika na zajęcia Kreatywki lub ubiegania się o bycie instruktorem lub franchisingobiorcą Administratora.

§ 15. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest niezbędność podjęcia działań, na żądanie Użytkownika (tj. osoby, której dane dotyczą), przed zawarciem i realizacją umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

V. PRAWO DOSTĘPU ORAZ POPRAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 16. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 17. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, w tym w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 18. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.

§ 19. Użytkownik ma prawo do wniesienia:

§ 20. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia wskazane w niniejszej Polityce prywatności poprzez przesłanie stosownej wiadomości na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w § 1 niniejszej Polityki prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego Serwisu Kreatywka.

§ 22. Serwis Kreatywka może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje i namawia, aby Użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z ich polityką prywatności.

§ 23. Administrator odpowiednio zabezpiecza dane osobowe a w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

§ 24. Administrator wypełniając prawny obowiązek , o którym mowa w § 23. niniejszej Polityki prywatności, udostępnia następujące środki techniczne: